A+ A A-

Регресивна хипноза

  • Посещения: 9112

Психотерапевтична регресивна хипноза “Полет на духа”

От 2010г година активно прилагам в дейността си като помощен метод за клиента и психотерапевтична регресивна хипноза, която наричам “Полет на духа”, защото това е същината на този процес. Духът на душата на човека пътува във безвремието, във вселената, в духовния свят и “донася” със себе си от този полет важна и полезна за човека информация. 
 
Все по-често и в България този метод се прилага като “лекуваща” душата терапия, но... Преди да се пристъпи към този метод е важно да се знаят твърде много неща, както за терапевта водещ сеанса, така и за самия човек, който е избрал да го ползва. Нужно е да бъде добре запознат със самия процес, как протича той, какво се случва с него, докато духът му пътува във безвремието и в духовния свят, какви конкретно са следствията за него след това, да е наясно каква точно информация ще търси чрез навлизане в миналото на душата си, за да е от полза и помощ тя за разрешаване на важни проблеми и задачи в различните направления и аспекти на настоящия му живот, за повече яснота в човешките взаимоотношения и взаимовръзки в социалното обкръжение, в което живее, както и да се себеопознава все по-добре и в дълбочина, да разбира своите нужди, желания, стремежи, цели, таланти, характер, темперамент, чувствено-емоционална система, житейските процеси, през които преминава по пътя си в настоящия живот, уроците, които има да усвоява, смисълът на живота му...
 
Натрупаният от мен опит в проведените до този момент сеанси, с моя методика за тяхното прилагане, ме провокира да напиша тази книга и да й дам заглавието “Да откриеш себе си в полет на духа” . В нея систематизирам много важни за човека изводи и съждения, които той да използва по най-добрия и полезен за себе си, за делата си, за живота си начин, за да се чувства удовлетворен и в хармония както със самия себе си, с живота си, така и с околния свят.
 
О въпроси, които вълнуват много хора са: 
* “Каква е мисията на този мой настоящ живот?”, 
* “Какви уроци имам да усвоявам, да уча?”, 
* “Как се справям с развитието и с израстването ми в духовен план до сега?”, 
* “Какви дарби и таланти имам да доразвивам и усъвършенствам в този живот?”, 
* “Как да помагам на хората? С какво мога да бъда полезен за тях като помощ от моя страна?”, 
* “Коя професия е моето призвание, в която да съм най-добър, да постигам желаните от мен резултати и да се чувствам удовлетворен от себе си чрез нея?”,
* “Защо съм сам и самотен? Ще срещна ли подходящ партньор в живота си, с когото да живея с любов и в разбирателство?”,
* “Защо нямам дете, ще имам ли? Какви са причините да не се получава? Как мога да се справя с този проблем?”,
* “Защо с майка ми и с баща ми не се разбираме?”,
* “Защо ми липсва любовта на майка ми към мен?”,
* “Какви са причините да не допускам мъжете до себе си, да се страхувам от тях? Ще успея ли да преодолея моите притеснения и да създам свое семейство с някого?”,
* “Защо имам болезнен менстурален цикъл?”,
* “Защо се страхувам от високо, от вода, от автомобили, от животни?”,
* “Защо имам затруднено дишане?... Защо ме болят много ставите?”...,
* “Как да развивам моите способности на енергиен лечител? Как да съм полезен с тях на хората? Как да ги доразвивам и усъвършенствам? Откъде идват тези знания, които усещам, че нося в себе си?”,
* Познаваме ли се с майка ми, с приятеля ми, с децата ми от минали животи? Какви са били взаимоотношенията ни тогава?... Каква история имаме да довършваме в този настоящ живот?”...
 
Въпросите са безкрайно много, но в обобщен вариант се свеждат до няколко групи: себеопознаване, себеразвитие, себеизрастване, взаимоотношения и взаимовръзки с други хора от обкръжението, конкретни лични въпроси от различно естество. Полетът на духа на човека може да му докаже, че душата е неповторима и уникална духовна енергийна същност, ползваща различно физическо тяло в различни роли и превъплъщения във всеки нов живот на земята, че ползва за всеки нов живот прецизно съставени програми, така, че те да я подпомогнат да продължи развитието си в духовен план, учейки нови уроци, доусвоявайки други и да осъзнае, че тук на земята душата в човешко тяло има свободна воля, че има правото и задължението на свободен избор, следствията от който определят резултатността от тях, в положителен или негативен аспект, в пълното им разнообразие. Важно е да се знае, че всичко в живота и в делата на човека е поправимо, стига да осъзнава и да желае, да се стреми към доброто, към усвояване на безусловната любов във всички нейни проявления, да дава прошка, както на себе си, така и на другите хора, които по една или друга причина са били в ролята на провокатори за него, за да може чрез тях да усвоява нови уроци, да трупа нова житейска опитност... 
 
Въвеждащи пояснения за “полет на духа”
 
Основните “показатели”, които с всеки един клиент поотделно изясняваме в процеса на консултациите са: 
* себеразбиране, 
* себеопознаване, 
* себеразвитие, 
* мир и хармония със самия себе си, 
* преодоляване и минимизиране/премахване на конфликтността между личността и душата с околния свят, в социалното обкръжение, взаимовръзките в него,
* необходимост от повишаване на личната себеоценка, която в крайна сметка е един от основните акценти, по които работим. 
 
Достигнатите резултати с всеки един клиент зависят от: 
* факта, че той бе направил вече първата крачка към внасяне на положителни промени в живота си, като бе решил да се обърне към психолог за съдействие, като страничен помощен поглед за житейски ситуации, в която се намираше в момента,
* желанието му да опознае и разбира себе си по-добре,
* да намери отговори на многото въпроси, които вълнуват душата му, свързани с личностното му и духовно израстване, самоусъвършенстване,
* оказаното доверие, избирайки мен за свой консултант по психология.
 
Проблемите, които тревожат клиентите са разнородни, но бих ги категоризирала обобщено така:
* занижена себеоценка наслоявана в живота още от ранна детска възраст, под влияние на двамата родители или силно изявено само на единия от тях,
* занижена себеоценка от лично неудовлетворение от постиганите резултати в работата, недоволство от непълно изявените възможности, таланти и качествени характеристики на личността, нехаресване на заеманата работна позиция в службата, усещане за непълноценност и не на мястото си в работата, с желание за професионална реализация в друга област, различна от настоящата, в която усещат, че имат вътрешен заряд и устрем - техен стремеж за бъдещи занимания и посвещение на тях от сърце и душа, с всички свои способности и волеизява на душата като творец,
* проблеми с обкръжението в социалната среда, в която живеят, работят, общуват и взаимодействат - с познати, с непознати, с роднини, с близки, с колеги, с приятели..., заради избраната от тях сексуалната ориентация, която среща неодобрение, от една страна и от друга – пораждаща проблемни взаимоотношения и конфликтност на интересите и разбиранията за живота и неговите ценности вътре в самата партньорска еднополова двойка,
* проблемни личностни и интимни взаимоотношения между между мъж и жена в партньорска/семейна двойка като: предадено доверие, ревност, изневяра, страх от изоставяне, отблъскване, малтретиране, алкохолизъм, самота, битови проблеми от различен характер, различна степен и скорост на израстване в личностен и в духовен план на всеки от тях, интереси на занимания, ценностна система, и т.н.
* затруднено или невъзможно реализиране на желанията и личните цели, тъпчене на едно място, липса на напредък в развитието и израстването на личността в духовен план, липса на удовлетворение от себе си и от резутатите в делата си, липса или недостатъчност на материална и финансова резултатност от настоящите  занимания, професия, дела, дейности, творчески застой, други,
*  семейни проблеми - между партньорите, между родители и деца, роднини,
*  трудна комуникация с децата (в семействата и в училище), неразбиране на техните нужди, интереси, желания и потребности,
* констатиране на специфични способности, за които търсят обяснение и препоръки, насочване какво точно да правят с тях, как да ги обясняват, развиват и използват целенасочено и центрирано за свое добро, за постигане на успехи и удовлетворение, с усещане и за полезност в обществото чрез тях,
* търсене на път за духовно развитие, израстване, себеусъвършенстване, търсене на отговори за самите себе си, за по-добро себеразбиране, себеизява, за постигане на по-добро себеопознаване, удовлетвореност, мир и хармония със самия себе си,
* други лични специфични въпроси.
 
В разработената от мен методика за въвеждане на клиента в полет на духа аз се отнасям с голямо внимание към него и най-вече с лична отговорност, тъй като от собствен опит знам, че не всеки психолог е в състояние да прилага с успех хипноза. Подлагала съм се на регресивна хипноза при руски, немски и български психолози, учили в различни школи. Получената информация по време на хипноза може и да навреди, ако воден от различни подбуди искаш да научиш повече, отколкото е полезно за момента да узнаеш или казано по друг начин, постулатите “Не искай всичко да знаеш”, “Всяко нещо с времето си, с мястото си и по реда си” и “Любопитството не се толерира”, са доказателство за това, че търпението е важен урок, а той трудно се учи. И аз го знам от собствения си опит, че да знаеш повече за момента, отколкото ти е нужно, не помага, а пречи, защото придобиваш желанието да предизвикаш събитията да се случат, под напора на нетърпението и... се получават нежелани последици като резултатност. Затова за мен, като водеща “Полет на духа” е важно да уточнявам с клиентите какво ще търсим като информация и докъде би било добре да стигнем, за да не преминаваме границата на полезността на тази методика. 
 
През изминалите петнадесет години аз упорито търсих психолози, при които да се подложа на регресивна хипноза, защото бях убедена, че този метод категорично ще ми помогне да придобия информация (или поне да ми даде насоки), която да ми помогне да намеря отговорите на много от въпросите, които ме вълнуваха години наред: откъде идват основните, големите ми проблеми и затруднения в човешките взаимоотношения не само между мен и някои мои близки, а и с други хора от моето обкръжение, както и с други, с които животът ме среща неочаквано и ме поставя в някакви взаимоотношения с тях, с добри или с лоши последствия за мен; да изясня сама за себе си какво точно ме спъваше години наред да постигам така желаните от мен успехи, за които давах всичко от себе си, а положителни резултати и успехи нямаше, въпреки всичко направено от мен в тази посока. 
 
Държа да отбележа, че в моята професионална практика като Консултант по психология/Коуч всички методи, мисловни модели, утвърждения, техники, ритуали, молитви, визуализации, регресивна хипноза, които предлагам и прилагам към клиентите идващи при мен за оказване на съдействие, са преминали през мен самата, защото знам как с тяхна помощ съм  постигнала много резултати. Затова аз наричам себе си Консултант по приложна психология/Коуч, Специалист по Човешки взаимоотношения и Специалист Личностно развитие.  
 
Много хора не успяват да осъществят от първия път “полет на духа” и в резултат на това се самообвиняват. Казват си, че не “стават” за подлагане на хипноза, че не се получава при тях, защото проблемите им са големи и сложни, че..., и т.н. Някои хора казват, че изпитват страх от регресивната хипноза поради убеждението, че прилагащият хипнозата може да злоупотреби по някакъв начин с доверието, което са му гласували, да ръководи душата им в пътуването назад във времето. Да, вярно е, че има и такива “хипнотизатори”, които си позволяват волности с доверието на хората. Потърпевши жени са ми разказвали какво са преживяли в такива ситуации, затова аз моят апел към хората интересуващи се от тази тема е да подбират много внимателно човека-специалиста, на когото ще се доверят, на когото ще поверят влизане в историята на душата им. Препоръчвам да се интересуват предварително, за да бъдат убедени, че са попаднали на коректен водещ регресията психолог. 
 
Поради тези причини аз подхождам внимателно и организирано при прилагането на тази методика, когато при мен дойдат клиенти желаещи регресивна хипноза. Обяснявам, че тя не е самоцел, че не е метод за задоволяване на любопитството, защото “любопитството не се толерира” или просто ей-така, от интерес – какво ще се получи, дали ще види себе си като друг човек в предишно свое превъплъщение, дали може да бъде хипнотизиран или просто да докаже на себе си или на някой друг, че това е “ала-бала работа”, че видените картини са плод на фантазията и на въображението, че те не се случват, че са невъзможни, че са манипулация...  Не влизам в спор със скептици. Предлагам им, ако имат желание, да изпробват моята методика, да се подложат на “полет на духа” при мен, за да придобият представа, убеждения и становище по тази тематика – вече от лично придобития от тях опит.
 
В България терминът “регресивна хипноза” има неправилно или повърностно разбирано съдържание като понятие. Много хора са чели, слушали, гледали какво ли не във филми, в медиите, в интернет пространството за тази методика. Трудно възприемат психотерапевтична терапия с помощна за човека цел. Методът, който аз прилагам, се осъществява на алфа ниво на съзнанието (забавена вълна на мозъчната дейност), при което човекът е в реалността. Знае през цялото време къде се намира и какво се случва с него, не губи контрол над себе си и едновременно с това осъществява пътуване в пространственото безвремие с духа си, където вижда, усеща, преживява отминали вече истории, които душата му е преживяла и преодоляла вече в предишни свои животи, в други превъплъщения и роли и е съхранила в клетъчната памет на духа. 
 
Цели в “Полет на духа”
 
В моята методика за провеждане на психотерапевтична регресивна хипноза с “полет на духа”, аз включвам предварителен психологически разговор с клиента, с цел:
* да изясним и конкретизираме основните причини, които го водят към това желание – да се подложи на регресивна хипноза, 
* да поясня как точно ще протече сеансът, какви са етапите, през които ще преминем заедно,  
* да определим заедно основните проблеми, чиито следи ще търсим в минали животи,   
* да съставим заедно списъка с въпроси, които аз, като водеща регресията, ще имам за основа при провеждането на сеанса, чиито отговори ще дадат яснота на клиента за събития, които се случват в настоящия му живот, които го притесняват, създават му проблеми по един или друг начин, да търсим причини за здравословни проблеми, за сложни човешки взаимоотношения с негативни последствия в настоящия живот, за въпроси от всякакъв друг характер,
* да внеса яснота в клиента за това,  да бъде подготвен какво точно го очаква да преживее по време на това пътуване назад във времето, да влезе в безвремието, да осъзнае, че виждането на събитията може да е картинно или да е “рисувано” с усет (сензитивно), че каквото и да види и да преживее по време на сеанса, то не може в настоящия момент да му навреди по никакъв начин, защото се намира в миналото, в “архива” на душата (в книгата му на животите), а то е вече преживяно от духа и душата в миналите животи, които по време на регресията изплуват на повърхността, повикани от подсъзнанието, за да бъдат преработени в положителна посока като резултатност за клиента,
* да поясня, че има разлика между фантазията и въображението на егото и че запаметената информация е в духа на душата (в клетъчната памет), който пази спомените за всички изживяни животи в различни превъплъщения и роли – и като мъж, и като жена, за да е наясно, че всичко, което вижда, усеща, преживява наново по време на сеанса, е истина, а не фантазия, че не си измисля, за да може да се отпусне и да не се поддава на съмненията си, дали всичко това е истина или не е, за да може духът да продължи да пътува във безвремието и да научи това, което може да бъде от голяма полза в настоящия живот,
* да изясня на клиента, че по време на пътуването във безвремието, влизайки в различни житейски сцени от минали животи, ще вижда хора, с които някога е бил в някакъв вид човешки взаимоотношения и обвързаност, които би могъл чрез вглеждане в тях и чрез усета си да разпознае в някого, когото в настоящия живот познава или с когото е обвързан по конкретен начин в някаква история и взаимовръзки, както и да се изяснят много картини от настоящето: защо се случват по един или друг начин, какви са причините и следствията като влияние в живота тук и сега, и т.н.
* да уточня, че по време на регресивната хипноза, ако е необходимо, аз прилагам подпомагащи техники чрез визуализации, които помагат на духа да се разтовари от натрупаните умора, болки (душевни терзания, преживявания и физически болки на тялото), депресия, апатия, негативна нагласа в живота като цяло, за да се олекоти той от този товар и да пътува необременен във безвремието и да намери там това, което търси. Задавам постоянно уточняващи, насочващи конкретни въпроси...,
* да уведомя, че е напълно възможно духът да отиде в духовния свят, където се намира духовната библиотека, а там се съхранява цялото знание за човечеството, за вселената, за земята, където са и книгите на животите на душите, както и цялото знание, което те ползват за своето израстване и развитие като души, където биха могли да се срещнат с душите на починали техни близки, където биха могли да осъществят контакт с различни духовни енергийни същности от различните нива в духовната йерархия, с духовни наставници, с ангели-хранители, с духовни учители,
* да поясня, че по време на сеанса биха могли да видят душата си (във форма, цвят, светлина, енергия), да й задават въпроси за настоящия си живот, за себе си, да питат за мисията си, за важните уроци, които имат да усвояват в настоящия живот, да искат да получат съвети и указания от нея за конкретни събития или дела, дейности и т.н.,
* да уточня, че водя духа на душата и към минал живот, в който тя е била много щастлива (в превъплъщението, в което е била някога), да влезе отново в тези щастливи преживявания, да ги изживее наново, да ги запамети и със спомена от тях да се върне в настоящия живот, за да се зарежда от тях с положителна енергия, в случай, че се нуждае в даден момент от “зарядно” за духа, за положителна нагласа, за да продължи с оптимизъм и вяра в себе си напред в делата си, 
* да уточня, че влизайки в минал преживян живот, аз превеждам духа на душата през неговите основни етапи - достигайки до края, докато душата с духа напуснат това физическо тяло, което е било тогава дом за тях, за да изживее човекът усещането за полет на духа, да почувства освобождението му от взаимовръзката с физическото тяло, за да осъзнае, че смъртта на това тяло не е краят на живота на душата, а само приключил етап от нейното развитие и израстване в земното училище-опитно практическо поле,
* да поясня, че в процеса на регресивната хипноза аз водя духа първо към точно този или тези отминали животи, които имат отношение към настоящия, а това може да даде отговори на въпроси, които не са в списъка с въпросите на клиента, т.е. посъзнанието или клетъчната памет правят подбор на избора на живот/и, които духът да посети, за да получи информация от тях, даваща пояснения на клиента за настоящия му живот, а не изобщо, защото полза за човека няма, ако види истории, които нямат конкретно отношение към настоящия живот,
* да поясня, че по време на регресията клиентът би могъл да търси минал живот, в който да провери, дали някога в него е имал история и взаимоотношения с някого (конкретно посочен човек от настоящия живот), за да разбере, дали срещата и обвързаността с него в реалния живот не са следствие и продължение на  история от миналото,  
* да отговоря на негови въпроси свързани с терапията “регресивна хипноза – полет на духа”, преди да започнем сеанса, а те могат да са от всякакъв характер, разнородни и важни за клиента. Тази подготовка отнема около половин час време, а целият сенас – от три до пет часа, тъй като след излизане от “пътешествието на духа” правим с клиента анализ на получената информация и обсъждаме ползването й по полезен и ползотворен начин в живота. Пояснявам още, че каналът “за пътуване на духа” остава още около една седмица “отворен”, т.е. че информацията ще продължи да тече и да се допълва с нови пояснения и с още картини, доизясняващи вече наученото... Затова приканвам клиента да разкаже писмено, със свои думи всичко, което е видял, усетил, преживял, научил по време на този полет на духа, като използва записките, които аз правя по време на сеанса. Винаги човекът вижда, усеща и преживява много повече от това, което казва на мен с думи, които аз записвам. Има сеанси, в които не е възможно аз да правя записки, затова записвам разговора на записващо устройство, който да бъде прослушван от клиента на спокойствие и за припомяне на вече преживения полет на духа.
 
Всеки човек е уникална индивидуалност и развива сензитивността си по различен начин и в различни нюанси. Има клиенти, които виждат картини, филми - цветно, все едно гледат видеофилм, потопени като страничен наблюдател във филма, без да вземат пряко участие в него, но... преживяват всичко случващо се в него така, сякаш е реално случващо се на момента събитие. Усещат полъх, мирис, имат вкусови показатели, имат и петте сетива на сензитивността в употреба по време на сеанса. Други клиенти виждат картините пред тях с усет, а не картинно. При тях чувствата и емоционалността по време на регресията са много силно изявени и проявени. Някои могат с точност да посочат година, век, епоха, имена... Други не успяват да го постигнат, колкото и да се напрягат и да полагат усилия. Някои виждат с лекота и пътуват в безвремието щастливи и необременени от нищо, не искат да се върнат в реалността и желаят още и още да пътуват, докато се насити духът им с впечатления и с информация от това пътуване. 
 
Има хора, които с лекота преработват негативни случили се истории в минали животи, които сега им оказват влияние в настоящия живот и им създават проблеми от различен характер. Има и такива, които отказват да преработват негативни случили се събития с мотивацията, че искат да усвоят уроците си в реалния живот при по-трудни обстоятелства, без улеснения, защото това би попречило на дълбочинното усвояване на урока. Издръжливостта на духа в това пътуване във безвремието е не повече от два-два часа и половина. Имах случаи с клиенти, които не искаха да се връщат в реалността, макар, че духът им пътува повече от три часа... Няма опасност за психичното здраве на тези хора, защото те изживяват щастие, което не искат да напуснат. Не по-малко важно значение е и как психологът провежда регресията, как контролира и ръководи ситуацията. Не е желателно да се прекалява с времето, защото духът се изморява. Човекът не усеща в момента умората, защото е воден от интереса си да научи колкото се може повече в този полет на духа.
 
От натрупания досега професионален опит знам, че след проведения сеанс полет на духа, човекът още близо седмица е под влияние на видяното и преживаното по  време на пътуването във безвремието, потопен в миналите животи и от възприетата информация от духовния свят. Аз водя записки през цялото време и успявам на 90% да запиша всичко казано от клиента, но често след сеанса, по време на дискусията-разбор на регресията, той разказва много повече детайли от различните картини и преживявания, в които е бил потопен, които поради изживяваното вълнение не иска или не успява да разкаже с максимално подробно описание. Думите понякога не могат да опишат усета. Подсъзнанието продължава да подава информация, която дообяснява, допълва и анализира картините и историите, в които човекът е бил потопен. Това го подпомага да достига до изводи, които му дават насоки за бъдещи действия в живота. 
 
Не по-малко важни са и изводите, които той прави за самия себе си като личност: каква е мисията му в този живот, какви уроци има да усвоява, да утвърждава, да надгражда, каква наследственост има да довършва от истории идващи от миналото (положителни и негативни), с анализ, благодарност, прошка, любов и благословия, независимо в какъв тип на обвързаност на човешките взаимоотношения е бил с конкретните хора, за които знае, за които вече е узнал, че има да осъществи сега, в реалния настоящ живот, като личността, в която се е превъплътил – тук и сега. Само един сеанс може да подпомогне човека с информация полезна за него, която дава не само безброй отговори на безброй въпроси, а също така насоки за бъдещи действия, във всички области на живота. Практиката показва, че идва момент, когато тези хора изявяват желание да проведат втори сеанс, защото вече знаят, убедени са в ползите, които получават от това пътуване във безвремието. Имат нови конкретни въпроси,  които съвсем целенасочено надграждат у тях яснотата, която придобиват за себе си и за настоящия си живот, за да го изживеят по-пълноценно, да не губят ценно време живот, а да се отдадат на полезни за тях занимания и на взаимоотношения с хората, с които имат обвързаност или са устремени към важни цели в израстването си като личности, творци, професионалисти в дадена област на интересите, заниманията им.
 
Етапи в сеанса “Полет на духа”
 
Какви са етапите, за които споменавам по-горе? Ще поясня. В моята методика, едно от важните правила е това, че когато констатираме с клиента по време на сеанса преживяна трагедия от различен характер: тежки престъпления към личността, лоши човешки взаимоотношения, болест, неуспехи, смърт, поругани чест и достойснтво, да я преработим, т.е. да я променим като вече случило се събитие в миналото. Какво означава това? Означава, че в програмата за всеки един живот, който душата си съставя за ново превъплъщение на земята, като мъж или като жена, тя залага положителна и негативна резултатност на всяко едно събитие, което я очаква да премине през него, като и в двата вида има предвидени различни вариации за случваща се резултатност. 
 
Под влияние на събитийността, както и на издръжливостта на душата да понася по-дълго и тежки натоварвания, при едни или при други обстоятелства, независимо дали ги е предизвикала самата тя или те са я поставили в дадена ситуация, както и от силата на духа, който ръководи душата, упражнявайки свободната си воля (право и задължение на всяка една душа, щом е на земята в човешко тяло) се случва позитивният или негативният краен резултат на всяко едно събитие, което има своите последствия за човека, както в личностен план, както за делата му, така и за целия му живот като цяло. 
 
Когато се случи една от вариациите на позитивния вариант на дадено събитие, негативният автоматично се разпада, защото вече няма нужда от него (да се съхранява в паметта на духа) за програмата на душата за живот на земята. Когато се случи негативният вариант като резултат от събитийността, в която човекът е бил потопен, позитивният вариант на това събитие (във всичките му вариации) остава в резерв в книгата на животите, т.е. не се разпада, не изчезва. Именно тази останала в резерв позитивна резултатност от случилото се събитие в изминалия предишен живот на душата, се използва по време на сеанса, за да се “използва за преработване” на това негативно събитие, което оказва своето въздействие в настоящия живот на душата под формата на здравословни проблеми, неуспехи в различни аспекти на живота, проблеми, трудности, провали във взаимоотношенията с околните, близките, любимите хора, в делата, като по този начин саботира, затруднява човека да върви с успех напред по пътя си към желаните успехи, желания, цели и стремежи в живота.  
   
Всеки човек има нужда от предварителна подготовка на подсъзнанието, преди да бъде подложен на психотерапевтична регресивна хипноза полет на духа, затова аз подготвям клиента с предварителна уточняваща информация, с която да живее няколко дни, с цел да се подготви психически и емоционално за очакващото го вълнуващо пътешествие на духа в миналото му, за да може да научи важни неща за себе си, за развитието си, за своята духовна същност. Не смятам за целесъобразно и полезно въвеждане под хипноза, без предварителен уточняващ психологически разговор, защото се губи голяма част от същината и полезността на провежданата регресия. Точно тя е важната цел за клиента, а не самото  любопитство – самоцелно получена информация! 
 
Полетът на духа при всеки човек протича по различен начин. В пряка зависимост е от темперамента и психо-емоционалната система на човека, от неговите познания в областта на духовните учения и в частност с вярата, че душата изживява свои уникални цикли на развитие влизайки в различни роли и превъплъщения (и като мъж, и като жена), всеки път с конкретна зададена мисия на живота, за да израства в развитието си като духовна енргийна същност, както и с неговата религиозна принадлежност (независимо дали е активно религиозен или не).
 
Винаги преди същинското навлизане в регресивна хипноза аз предлагам на човека да легне удобно, да се завие със завивка, защото по време на сеанса мускулите на тялото се отпускат и се разтоварват от неговата тяжест. Често клиентът усеща хлад, трепери, не усеща тялото си, а това смущава и затруднява полета на духа. Приканвам го да прибере ръцете си успоредно до тялото, уточнявам да не кръстосва краката си, да се отпусне, да настрои съзнанието си за освобождаване от всички мисли, тревоги, напрежение, задачи, притеснения в ума свързани с какво ли не от ежедневието му.
 
Текстът, който (леко видоизменен от мен) използвам за въвеждане в релаксиращо състояние, е написан от Силвия Браун. Той е изключително приятен и въздесйтващ. Леко и непринудено въвежда човека в отпускащо приятно състояние. Аз самата съм била въвеждана под хипноза с него и от опит знам колко е приятен, освежващ и разтоварващ духа, подготвящ го за невероятното пътуване назад във безвремието, където всичко е възможно, където има всичко, където са отговорите на въпросите и знанията, от които се нуждаем, където душата може да намери и наново изживее истории от своето минало, каквито и да са те. Важното е, че са от помощ, полза и съвет за настоящия живот! 
 
Основни уроци усвояване във всеки един живот на земята
 
Преди да дам примери от проведени вече психотерапевични регресивни хипнози-полети на духа, бих искала да кажа още нещо много важно, като синтезиран анализ на подадената от подложилите се на регресия клиенти информация. Става въпрос за основните уроци - усвоявани във всеки един живот в ново превъплъщение на земята, които важат за всяка една душа. Такива уроци са: 
* урокът да отстояваш себе си / да бъдеш себе си, т.е преборвай се с успех с манипулаторите и диктаторите, които и да са те, които по всякакви начини се стремят да те подчинят на волята си, да живеш живота си по техните правила и желания, да изпълняваш техни заповеди, независимо от това, дали ти искаш или не,
* урокът за доверието – двустранно, което ти се дава от някого, което ти отстояваш и доказваш в живота с постоянство и доверието, което ти даваш на някого, дали е заслужено или не, дали то ти вреди или ти помага, или пречи по някакъв начин в живота, 
* урокът за любовта между мъжа и жената в партньорската връзка в живота, т.е. в тази любов да има вярност, да няма трети, да няма изоставяне заради друг партньор, по една или друга причина, да има взаимност, разбирателство, хармония, подкрепа и взаимопомощ един към друг,
* урокът за човешките взаимоотношения – по какъв начин и с какви чувства се отнасяш към другите хора в социалното обкръжение и как към теб се отнасят (близки, роднини, партньорът в живота, приятели, колеги, началници, познати, други), какви са последствията за теб и за тях,
* урокът за положения труд – че всеки труд е достоен, че има цена, че той трябва да бъде заплащан по достойнство. Много често се случва в живота положеният труд да не е оценен, да е ощетен, да не е заплатен, да е унизен, а това оказва силно въздействие върху емоционалната и ценностна система на човека и води до куп сложни и сериозни последствия, отклонения от централния важен път на развитие на душата и т.н.,
* урокът за дадените обещания – щом си обещал нещо на някого е нужно и да го изпълниш, т.е. да държиш на дадената от теб дума, защото ако не я изпълниш, се получават следствия, които засягат и двете страни като история за довършване по-нататък във времето живот,
* урокът за дадена надежда на някого за нещо - да се оправдава, да се изпълни. Този урок има много общо с предходния. Сходни са, но не са едно и също като съдържание, 
* урокът за жизнерадостта – да се научиш да се радваш на живота, да го цениш, да осъзнаваш неговата същност, да не пилееш времето живот, а да цениш всеки един миг от него – с радост, с любов към всичко и към всички,
* урокът за времето живот – обвързан е с по-горния урок. Времето живот е е едно от най-ценните неща, които душата облечена в човешко тяло има на земята наравно с дъха, свободата и правото/задължението за упражняване на собствен избор - за всичко в живота. Времето е линейно н земята и се движи само напред, не се купува и не се продава. То може да се подари с любов и с всеотдайност на някого или на нещо (кауза, мисия, творчество, човек), но да се пропилява безцелно или да не се цени, е загуба за душата на земята,
*  урокът за сарказма, иронизирането, подигравката към някого – този урок е  свързан с урока  за бумеранга, т.е. каквото мислиш и правиш на другите. Добро или лошо, рано или късно се връща към теб или към твои близки, най-вече към децата, защото на тях прехвърлено следствието на бумеранга боли повече за този, който е причинил тези действия (ако е с нагативен знак) или е голяма радост (ако е с позитивен знак). Подигравката, сарказмът и иронизирането засягат достойнството на човека и нараняват неговата психика, оставят травми за цял живот с последствия, 
* урокът за похотта и сексуалната разюзданост – нелек масов урок за съвремието, защото интимните взаимоотношения не се обмислят от всекиго, как, с кого, при какви условия, с какви последствия (и за двете страни) се влиза в тях. Това е един от най-сложните уроци за голяма част от човечеството на земята,
* урокът за лъжата – сложно и трудно е да разграничиш лъжата от видоизменената истина, от лавирането и словесното жонглиране. Когато човек е честен и откровен със самия себе си и знае какви са последствията от лъжата, тогава той не я използва в делата си и не наранява никого чрез нея. В случаите, когато сам лъжеш себе си (самозалъгване), за да се спасиш от дадена ситуация или да се подпомогнеш с някаква цел, пак е вреда, защото оставаш сляп за истината, която дори болезнена е по-полезна, отколкото сам себе си да лъжеш, а лъжеш ли някого (с цел или на шега), рано или късно бумерангът се връща и последствията от лъжата са трудно поправими,
* урокът за точността – да цениш своето време живот и това на другите, е висша добродетел, но за тези, които не го умеят, е сложен и труден урок за усвояване. Житейската опитност на всеки човек дава безброй примери как този урок да се учи,
* урокът за балансирането – той се учи във всички животи, до последния земен живот, защото е обвързан и с много други уроци и духовни закони,
* урокът за самотата – в много животи този урок се учи по разнообразни начини и често е съпроводен с много болка и страдание. Самотата е вид изпитание за духа, как се учи да общува сам със себе си, как общува с другите хора около себе си, как обича и дали успява да приема хората такива, каквито са, без да се стреми да ги променя и с или без принуда да изисква от тях това, което те самите не желаят за себе си. Този урок е много трудно изпитание и има своето продължение в следващи животи. 
 * други персонални уроци – за всеки отделен живот душата излъчва в края на отреденото време какви уроци е усвоила, според начина на изживяното време живот, които се добавят към гореспоменатите. Има уроци с акценти, с по-голяма или с по-малка значимост за душата. Има уроци, които се надграждат по нов начин, като следствие от вече усвоявани в предишни животи. Има и начало на новоусвояване. Уроците са съпътствани често с болка, със страдание, със силни чувства и психическа неустойчивост. 
  
Регресивната психотерапевтична хипноза “Полет на духа” подпомага изясняването и обяснението на уроците от предходни животи, които имат отношение към настоящия живот и настоящите уроци, които подпомагат концентрацията, посоката и дълбочината на нужните уроци, за които душата е слязла на земята да се учи, развива, израства, самоусъвършества и така да изпълнява програмата си. С помощта на тези уроци човек опознава себе си и... открива себе си, по нов начин!