A+ A A-

Отговорността

  • Посещения: 464

За някои основни понятия, имащи участие и влияние в живота на човека  Отговорността

 Всички понятия са многоаспектни. Не е възможно да се разглеждат едностраничиво, защото така се пренебрегват всички останали позиции и гледни точки, даващи всеобхватно коректно съдържанието за тях. Посочваме тези аспекти, които помагат за уточняване на заблудите и трудностите, които те внасят в живота на човека, когато се интерпретират – по някакви причини, с някакви цели. Всеки би могъл да оформи за себе си глобалното съдържание на понятията, тъй като носи това знание в себе си. Нужно е само да го пробуди, да го изкара на повърхността и ползва осмислено и осъзнато по предназначение за нуждите си в живота, внасяйки положителни корективи в себе си, в поведението си, в отношението към себе си, в общуванията си с другите, цялостно за проявите си в живота.

Отговорността - Едно от важните условия за постигане на успехи в живота е поемането на отговорност, затова е важно понятие, на което обръщаме внимание, да помислите над него и съдържанието, което то носи в себе си. В условията, в които всеки от вас живее и се проявява в живота, осъществявайки себе си по разностранни начини, отговорността е възприемана повече със страх, отколкото като нещо полезно, подпомагащо делата ви. Да осъзнавате отговорността е много ценен помощник за вас. Успеете ли да осмислите как ви подпомага в ежедневието ви, ще е постоянен ваш спътник и помощник.

Хората в повечето случаи бягат от отговорност, да понесат последствията от делата си, защото се страхуват. А какво поражда този страх в тях? Поражда се от осъзнаването, че постъпката, деянието, думите, отношението към някого, по някаква причина, не е било лоялно, коректно, добро, че е причинило някому вреда, че най-общо казано се случва негативна обвързаност между двете страни. Умът не възприема случващото се с осмисляне-осъзнаване-анализ. Душата е тази, която го прави, защото тя е тази, която възприема върху себе си това обвързване с негативен заряд. То става товар и отговорност за нея, като бреме, с което е нужно да се справи (в настоящия живот или да прехвърли за отработване в следващи животи).

Това важи и за двете страни – причинител и причиняващ, независимо дали е волно-неволно, осъзнато-неосъзнато създадено като ситуация-събитие. Така душите стават длъжници една за друга, което е причината да се срещат отново и отново, в още много нови срещи, ако се наложи, докато занулят негативното бреме помежду си. Едната душа е нужно да се издължи на другата за причините, довели до травми и щети заради не-поета отговорност, а другата – да прости и освободи длъжника от дълга си към нея. В живота на Земята това се случва почти всеки ден. Отговорността присъства ежедневно в делата ви, не само към другите, но и към себе си. Как вие възприемате и отчитате отговорността като понятие, което е постоянно с вас, е въпрос на ваше лично осъзнаване, а то се случва, когато знаете какво съдържа в себе си това понятие “отговорност”.

Отговорността е мостът (енергийна нишка), който свързва две страни, които си взаимодействат по някакъв начин, по някаква причина, във времеви отрязък от време, при което се поражда движение на енерго-обмен: изпратено-възприето, независимо от това, дали е осъзнато създадено или неосъзнато, от което се пораждат причинно-следствени резултатности за двете страни, с енергиен заряд (негативен или позитивен). Това енергийно следствие остава на съхранение в паметта и на двете страни. Енергийният заряд не е константна, която отлежава без движение. Когато той е с негативен знак (като съдържание-следствие от случилото се), настъпва момент, в който душата се нуждае да се освободи от него, защото замърсява енергийното й информационно поле, а това забавя придвижването й напред в еволюционния процес.

И за двете страни (участници в следствията от не-поетата отговорност) натрупват негативен заряд. За едната страна (потърпевшата) е заради загуби, болки, травми, щети, които е поела, а за другата страна (причинител заради не-поета отговорност) е заради вината, че е станала причина това да се случи, поради проявена слабост, страх, неподготвеност, не-осъзнаване. Всеки ден в общуването с другите (в семейството, в работната среда, в обществото) всеки от вас влиза в такава отговорност чрез думите, които изричате, чрез излъчваните мисли, деяния, дейности или пасивност, не-вземане на решение за действие. Това правите и към себе си. Боите се да поемете отговорност, да сте в постоянна осъзнатост как живеете, говорите, мислите, действате. Малко хора са изминали този път на личностно израстване и го могат.

Отговорността присъства във всички житейски уроци, които усвоявате, под една или друга форма. По тази причина обръщаме внимание на това понятие, да вникнете в него, да се замислите, да се самонаблюдавате и сами за себе си да определите до каква степен осъзнавате отговорността: отговорността към себе си, към живота си, към План-Програмата-Живот, която следвате по житейския си път, към делата си, към близките си, към всекиго и към всичко, което участва в ежедневието ви. Обиждат ви – премълчавате. Не ви оценяват – поемате загубата, като вие плащате цената. Не ви остойностяват – преглъщате болката. Нараняват ви емоционално или физически – свивате се, затваряте се в защитни обвивки, страхувате се да не се случи отново.

Примери има много. Носите отговорност не само за това, как вие постъпвате, но и за това, как реагирате. Важно е да го осъзнаете! Отговорността е част от учебния процес в земното дуално училище. Научите ли се да възприемате отговорността така, както пиете вода, без която не можете да живеете, ще помогнете много за личностното си израстване, ще опазвате  клетъчната си памет от нови наслоявания, ще подпомагате душата си да се разтоварва от бремето, което носи със себе си от миналото, в което негативността (най-общо казано) е твърде много. Как да се научите да го правите – да поемате отговорност? Методи за това има много. Първо е нужно да осмислите тази информация. Тя ще ви подпомага да събуждате знанията, които носите в себе си, с тях да усвоявате и утвърждавате отговорността.

Учете се и полагайте усилия всеки ден, да не ставате длъжници никому, да не стават други длъжници на вас, да не ви въвлича никой в неговите житейски казуси, без вие да имате нужда от това, само защото сте удачни участници за другите, по някаква причина. Трудно е, да. Кой е казал, че ще е лесно да се усвояват житейските уроци в условията на материалния дуален свят? Ще спре да е трудно, когато напреднете в духовното си осъзнаване и разгръщане като мъдри творци!

Възприето и записано от духовните учители, с които общувам.

Галя Йосифова