A+ A A-

За наднорменото тегло - още нещо важно да се знае за него

  • Посещения: 366

Наднорменото тегло - какво още за него?

Въпросът за наднорменото тегло е една от многото важни теми, които засягат най-вече жените (и мъжете, но не те задълбават надълбоко така, както жените го правят). Засяга и децата, но за тях няма да пиша сега. Те са отделна тема в тази тема - злободневна и болезнена. 

В работата си сред хората съм насочена основно към жените (без да омаловажавам мъжете). Тематиките са от различно естество при двата пола, затова. Темата за наднорменото тегло е широкомащабна и обвързана по специфичен начин с още много други, преливащи една в друга теми, всяка само по себе си значима, съществено важна, актуална по значение-същност.

Темата за наднорменото тегло е и моя лична тема. От много години я изучавам в детайли (разнопосочно) и трупам житейска практическа опитност, защото и чрез нея подпомагам жените (най-вече) да осъзнават защо им се случва и как осъзнато да преминават през тези процеси на пребиваване в по-различно трансформиращо се физическо тяло.

Нужно е да се знаят-осъзнаят-осмислят много неща:

1. Физическото тяло и организъм са “ходеща библиотека”. Във всяка своя клетка, живот след живот, пренасяме и дообогатяваме своето ДНК с още нова придобита житейска опитност от изживяванията и събитията, през които преминаваме, проявявайки се в материалния свят на Живота, по един или друг начин (позитивен-негативен, радостен-травмиращ, здрав-болен, сит-гладен и т.н., в неизброим брой разновидности на дуалността и ролите-превъплъщения). За всички придобити травми клетките носят спомените в клетъчната си памет. Тези от тях, които не са отработени-занулени-трансформирани в положителна енергия, се проявяват по избор на душата в новия живот, като задача за работа със себе си. 

2. Във всеки отделен живот и личностно проявление сме обвързани с родовата карма на избраните от нас родители и фамилна среда (фамилна обремененост), на всички животи, през които вече сме преминали и на настоящия, което означава, че също като информация присъства в ДНК на клетките на организма и тялото (наследствена обвързаност на взаимоотношенията ни с други духовни енергийни същности в Общото Колективно Съзнание).

3. Физическото тяло е и батерия. Клетките генерират жизнена енергия и се ползват от нея. Всяка клетка е самостоятелен свят, със свое вътрешно оформление, като мини-свят, който е обвързан с микро-света и на съседните клетки. Никоя клетка не съществува самостоятелно сама за себе си, така както и ние, човеците, сме индивидуалности, но и принадлежащи към Общото Колективно Съзнание на Общността, към която принадлежим. Като матрьошката – от микро към макро-обвързване-взаимозависимост. Когато жизнената енергия не е достатъчна, за да продължава клетката да събира и натрупва още и още постъпваща информация, тя се нуждае от разширение, от обем. Когато пластичността на клетката няма повече накъде да се разтяга, за да събира още информация, тя навлиза в процес на делене, т.е. създава ново място, в което да приема и наслагва приеманата информация. Тя е с позитивен и с негативен характер. Позитивната тя съхранява на 100%, но за негативната се нуждае от селектиране, съхраняване само на есенцията мъдрост-поуки-познания, нужни на духовната енергийна същност за еволюционния й растеж. Това селектиране клетката не може да направи сама. Тя е библиотека съхраняваща постъпилата информация. Тя не е библиотекарят, който има отговорността да извърши селекцията. Библиотекар е съзнанието на човека, което когато е в съгласуваност между душата и ума, извършва тази дейност с лекота и ползотворност. Нужна е ежедневна дълбочинна работа по пречистване на клетъчната памет на клетките на всичко в нас: на организма, тялото, на емоционалната памет (психика, нервна система – обслужващи интелекта, ума, егото, както и емоциите и чувствата – обслужващи душата), на жизнените енергийни центрове обвързани с цветния спектър на аурата и на енергийните ни тела.

4. В себе си всяка клетка на организма и тялото носи спомените от минали животи, когато е поела информация с травмиращ характер, които травми се отключват и проявяват в настоящето по избор и желание-необходимост на душата, за целите на План-Програмата-Живот, обвързани с усвояването и утвърждаването на безброй взаимно-обвързани житейски уроци. Когато се събудят такива болезнени-болящи спомени в клетките ни, автомоторната ни реакция е да си помислим, че сме се разболели, че сме болни и като решение - отиваме на лекар. Човешката медицина не борави с информацията на духовно-енергийно ниво, не взема под внимание по-горе написаната информация, защото все още тази връзка не е укрепнала, не е развита в мащабност, за да помага по-добре на човека и неговото здравословно състояние. Има наченки, но са в малка степен и не навсякъде. Това е задача за бъдещето развитие на човечеството. По тази причина има много нелечими от медицината болести. Винаги психологическата диагностика на заболяванията е важен елемент в диагностицирането и оформяне плана на лечението, как да се осъществи, за да се постигне положителен ефект като резултатност. За целта се изисква наличие на способни диагностици, които подпомагат лекарите в действията им към човека, как да му се помогне и на духовно-енергийно, и на ниво материално физическо тяло-организъм. Работя усилено в тази посока (пиша книга, в която описвам медицинските случаи, които съм имала в практиката си).

5. Акцент са и житейските уроци, с които е обвързана клетъчната памет на клетките на организма-тялото. Един от тях, за който сега акцентираме вниманието си, е наднорменото тегло. Ние, човеците, сме поглъщащи същества. Забравили сме знанието, което носим в себе си, че се храним с очи, чрез сърцето, чрез дишането- въздуха-диханието (дъхът), чрез делата си (радостта от удовлетворението на творенията ни, в които влагаме своя потенциал), чрез каналите на жизнената енергия в слънчевия сплит (в трети жизнен енергиен център), чрез общуването помежду ни (телепатично-мисловно). Земната материална храна е променяла състава си в хода на еволюцията, увеличавала се е и като обем-количество, и като разнообразие, и като съдържание. От осъзнато хранещи се сме преминали към поглъщащи консумиращи същества. Както знаете, всеки организъм е самостоятелна химична лаборатория, със свой уникален състав, поради което няма как едно и също нещо да важи еднакво за всички. Кръвта на енергийно-духовно ниво съдържа в себе си историята на нашия настоящ живот, а животът на всеки е уникален и неповторим с живота на другите, защото План-Програма-Живот на душата, в която влага своите нужди и цели като задачи към човека, е индивидуално различна. Кръвта има многомерна, многослойна информация в библиотеката на клетъчната памет на клетките си. Когато човек покачва телесно тегло, първото нещо, което му хрумва като мисъл, че е от храната. Привидно да, но и не. Смесено е, многослойно. Нужно е да развиваме космополитно всеобхватно сферично мислене-възприятие, за да разбираме в яснота причините за покачване на телесното тегло и за промяната на размерите на физическото тяло. Те са толкова много, че ако започна да ги изброявам, ще оформя доста дълъг списък.

6. Клетките в организма и тялото ни са обвързани пряко с начина ни на живот, с житейската ни философия и мироглед как да се живее Животът, какви да са проявите ни в него, какви да са взаимоотношенията и взаимовръзките ни с всекиго и с всичко в околния за нас свят (той за всеки конкретен човек е строго специфичен, не еднакъв с този на другите). Това също оказва огромно влияние върху теглото и формата на видимото физическо тяло.

7. Дейността на клетките в организма и тялото е пряко обвързана с емоционалната памет. Те показват на човека чрез своята сигнална система на какво да обърне внимание, какви решения да взема за себе си - лично, как да действа, за да променя нещата към по-добро, във всички аспекти. Хората са забравили за сигналната система на тялото-организма, а тя е съществено важна за нас, като коректор, за да се осъзнаем, в случай, че сме се отклонили от предначертания път или пропускаме съществено важни за душата ни задачи, с които да се захванем като изпълнение.

8. Промяната на формата на физическото тяло и наднорменото тегло оказват влияние върху личната себеоценка, себеобичане, себеодобрение, себевъзприемане, за всекиго по различен начин – при някои застрашително травмиращо, при други дори преминавайки в отказ от Живота. Това са част от задачите на душата за личностното развитие и разгръщане на потенциалите. При хората с доминираща и контролираща роля на ума-егото, това е огромен проблем, стигащ до битка с драстични мерки, които само доусложняват ситуацията.

9. Един от важните житейски уроци, които усвояваме чрез физическото тяло-организъм, е този, да се научим да приемаме остаряването и трансформациите им. Голяма част от хората искат да се самосъхранят във вида, в който най-много се харесват на външен вид. Всичко тече, всичко се променя, тялото-организмът – също. Те също участват в еволюционните процеси, през които човечеството преминава. Това е твърде болезнена тема за много хора.

10. Промяната на физическото тяло чрез наедряване е и вид защитна реакция, като вид самосъхранение във враждебна околна среда. Всеки сам по себе си може да го разбере. 

Всички тези теми са важни, когато говорим за наднорменото тегло и не са изчерпателни. Това е ежедневна тема и е обвързана и с бизнеса, политиката, обществото, законодателства разни.

Аз също преминавам през тези процеси, по моя си начин. В началото се съпротивлявах, по всички възможни начини, чрез които контролиращият ми ум желаеше да се случват нещата. Да, признавам, дискомфортно ми е в това наедряло и по-тежко тяло. Да, трудно намирам дрехи, които ми харесват. Да, знам, че по "външния вид посрещат и по ума изпращат", че външният вид е стопер в някои общувания. Да, не се чувствам женствена, красива жена. Но знаете ли, когато бях млада-слаба-красива жена, това ми създаваше само проблеми! Огромни проблеми - и мъжете, и с жените. По никакъв начин не ми помагаше!

Не се стремя да остана младолика, красива, слаба жена. Не ми е нужно. Здрав човек съм.  Не ползвам лекарства от десетилетия. Смених "опаковката" си, но постоянно дообогатявам "съдържанието" и стойността си! В хода на осъзнатото ми израстване прогледнах. Това ми помогна да приемам мъдро нещата и спокойно, с лекота да продължавам напред. Обичам тялото-организма си и им помагам да изминат своя път на еволюция и промени, така, че да съм в хармония и баланс с всички други протичащи процеси, всеобхватно. Да, има хора, които не могат да ме приемат с тази ми външност на наедряла жена. Всеки сам избира кое е по-важното за него – опаковката или  съдържанието. Така приемам хората, такива, каквото са. Разбирам всекиго. Всеки следва хода на своята лична еволюция, с всички конкретни многослойни задачи и приоритети в нея, а те имат многолико проявление. “А бяхме слаби!” бе реплика, която преди години често си казвахме с хората в моето тогавашно обкръжение. Сега бих трансформирала репликата във вида: “А бяхме неопитни неосъзнати – сега сме помъдрели разбиращи себе си и Живота.”

Мили хора, мили жени, не се травмирайте и не страдайте от това, че сте качили телесно тегло, че вече не сте слаби, а наедрели. Проявявайте разбиране към себе си и към нуждите на своите тяло-организъм. Те са умна система и знаят какво им е нужно, за да се случва най-доброто и нужното за вас. Не се самоизтезавайте заради лично или външно неодобрение - отхвърляне на външния ви вид. По-важното е да успявате да постигате вътрешна хармония и баланс между дух и душа, ум и тяло, винаги да се харесвате и одобрявате, във всичките форми на трансформациите, през които преминавате! В този живот това е нужно за душата ви - да придобиете житейска практическа опитност и в такава външна физическа форма. Вслушвайте се в сигналната система на организма-тялото си, разбирайте към какво ви насочват чрез симптомите, които показват. Те също са в ролята на мъдър учител провокатор-мотиватор за вас! 

С още думи бих могла да ви подкрепям и напътствам, но спирам, защото знам, че и сами бихте могли да продължите утвържденията в тази посока чрез своята лична история-опитност. Начини и форми – много. Намерете своите и дерзайте!  

Галя Йосифова